judi bola judi bola resmi terpercaya

Mijana Kuburić Macura | Assistant Professor of Serbian

Education: B.A. 2001 Banja Luka

M.A. 2005, Ph.D. 2014 Banja Luka

Phone: + 387 51 34 01 20

mijana.kuburic-macura@flf.unibl.org

Office hours: Thursday 17.30-19.00

Office no.: 18

 

Interests: Serbian Syntax

 

Selected works: “Prilozi sa koncesivnom semantikom u romanima Meše Selimovića”, Zbornik radova sa naučnog skupa “Nauka i evrointegracije”, knjiga 10, tom 2 (2016); “Relativne klauze sa koncesivnom semantikom u savremenom srpskom jeziku”, Naučni trudove, tom 53, knj.1V (2015); Praktikum s rješenjima iz sintakse srpskoga jezika (co-author) (2014); Razvoj zavisnosloženih rečenica u govoru predškolske djece (co-author) (2012); “Iskazivanje koncesivnosti predikatskim apozitivom u savremenom srpskom jeziku”, Zbornik radova sa naučnog skupa “Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi – Granice estetskog i ideološkog u književnosti i jeziku” (2011); “Sintaksičke koncesivne jedinice u Andrićevim pripovijetkama iz gračkog opusa”, Zbornik radova sa simpozijuma “Andrićev grački opus: kulturno-istorijski, književni i jezički aspekti” (2009); “Konkurentska sredstva u izražavanju propratnookolnosnog značenja u savremenom srpskom jeziku”, Zbornik radova sa naučnog skupa “Kultura i obrazovanje” (2006); “Konstrukcija bez + N(Gen) u funkciji iskazivanja propratne okolnosti u savremenom srpskom jeziku”, Srpski jezik, X/1–2 (2005).

 

Class list:

o Serbian Syntax 1

o Serbian Syntax 2