judi bola judi bola resmi terpercaya

Шта вас очекује на Студијском програму српског језика и књижевности?                                                          

Студијски програм српског језика и књижевности један је од шест студијских програма који постоје на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци. Наставним планом и програмом по којем се тренутно изводи настава на првом циклусу овог студијског програма предвиђено је укупно 48 обавезних предмета, распоређених у осам семестара, тј. четири академске године, пет изборних предмета, као и израда завршног рада. Обавезни и изборни предмети посвећени изучавању језичких тема студентима омогућавају стицање знања из области савременог српског језика, историје језика те опште лингвистике, док група предмета усмјерена ка књижевним темама студентима нуди могућност изучавања српске књижевности кроз различите епохе и правце, као и опште те компаративне књижевности. Ту су и предмети посвећени српској култури те дидактичко-методичка група предмета, која студентима треба да омогући и олакша практичну примјену знања која су стекли током студија.

Како уписати Студијски програм српског језика и књижевности?

Приликом уписа на овај студијски програм, сви пријављени кандидати полажу пријемни испит. Пријемни испит на Студијском програму српског језика и књижевности подразумијева полагање теста који се састоји из два дијела – језичког и књижевног. И један и други дио носе једнак број бодова (по двадесет пет). Филолошки факултет пред пријемни испит организује и два дана припремне наставе, када се са асистентима који раде на овом студијском програму могу вјежбати задаци и прелазити теме из свих области које су планиране пријемним испитом.

Какве се могућности нуде након што завршите овај студијски програм?

Након завршеног првог циклуса, студенти стичу академско звање професора српског језика и књижевности. Студијски програм осмишљен је тако да студентима нуди теоријска и практична знања која их оспособљавају за послове наставника и професора српског језика и књижевности, професионалних лектора, те различите послове у установама културе и јавног информисања (библиотекари, новинари, уредници у издавачким кућама, књижевни критичари, културолози и слично).
Такође, дипломирани студенти имају могућност да наставе школовање у оквиру другог циклуса студија (мастер студије), чије предвиђено трајање износи једну годину (два семестра), а завршава израдом и одбраном изабране мастер тезе. Након завршеног другог циклуса студија, стиче се академско звање мастер српског језика и књижевности. Студентима са завршеним другим циклусом студија нуди се могућност уписа на трећи циклус (докторске студије). Настава на трећем циклусу студија одвија се у оквиру програма Филологија (Наука о језику или Наука о књижевности), а траје три академске године (шест семестара). Завршни корак на овом циклусу студија представља израда и одбрана докторске дисертације.

Које су то предности и зашто би будући студенти требало да се одлуче за Студијски програм српског језика и књижевности на Филолошком факултету у Бањој Луци?

Овај студијски програм студентима нуди најпотпунија знања која се тичу не само историјског развоја или савременог стања на пољу српског језика и књижевности него и српске културе уопште. Професори и асистенти ангажовани на предметима у оквиру овог програма труде се да на што јаснији, приступачнији и разумљивији начин представе и приближе знања из различитих области, настојећи у сваком тренутку остварити што успјешнију комуникацију са студентима, у оквиру наставе, за вријеме консултација или путем електронске комуникације. Такође, циљ им је студенте упутити на сву литературу потребну за успјешно извршење њихових предиспитних и испитних обавеза, подстицати активност на часовима предавања и вјежби, али и развијати самосталан студентски истраживачки рад.
Вјерујемо да је управо Студијски програм српског језика и књижевности прави избор за све оне који желе да се у склопу студија детаљно упознају са животом и радом најзначајнијих домаћих и страних књижевника и књижевница, да кроз разговор, размјену мишљења и понуђену литературу покушају разумјети принципе на којима почива сама књижевност као и њено проучавање, да изграде критички став према ономе што читају, да усвоје знања о механизмима и правилима по којима се развија и функционише српски језик, да упознају различите начине на које се језичке појаве могу посматрати и изучавати, те да учећи о српском језику и књижевности добију одличну подлогу и за разумијевање културе српског народа.

Могућности боравка на иностраним универзитетима током студирања

Студијски програм српског језика и књижевности Филолошког факултета у Бањој Луци има потписане уговоре о сарадњи с неколико универзитета у Европи: Универзитетом у Пловдиву (Бугарска), Универзитетом у Вроцлаву (Пољска), Универзитетом у Гдањску (Пољска) и Универзтетом у Темишвару (Румунија).

Захваљујући овим уговорима о сарадњи, студенти Студијског програма српског језика и књижевности Филолошког факултета у Бањој Луци стичу привилегије приликом студијског боравка на славистичким катедрама наведених универзитета. Током студијског боравка (од једног мјесеца до једног семестра) студенти имају прилику да се упознају с радом славистичких катедара на иностраним универзитетима у склопу којих се изучава и српски језик и српска књижевност. Овакав вид студијског боравка омогућава студентима нашег студијског програма учење језика земље у којој бораве, те упознавање с њеним особеностима, у првом реду с њеном географијом, културом и умјетношћу.

Боравак на иностраним универзитетима (у трајању од једног семестра до једне академске године) редовни студенти Студијског програма српског језика и књижевности могу остварити уз финансијску подршку Министарства просвјете и културе Републике Српске, које расписује јавне конкурсе за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља јавних високошколских установа Републике Српске.

Како остварити стипендију?

Студентима Филолошког факултета доступно је неколико стипендија, које додјељују различите институције власти у Републици Српској.
Министарство просвјете и културе крајем октобра свaке године објављује пет конкурса за додјелу стипендија студентима, и то:

1. Конкурс за додјелу стипендија успјешним студентима првог, другог и трећег циклуса студија у Републици Српској;
2. Конкурс за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија у категорији осталих студената;
3. Конкурс за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија у иностранству;
4. Конкурс за додјелу стипендија студентима са инвалидитетом првог, другог и трећег циклуса студија који остварују право на додатак за помоћ и његу другог лица;
5. Конкурс за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија са пребивалиштем у изразито неразвијеним општинама Републике Српске.
Конкурси за додјелу ових стипендија објављују се у дневном листу Независне новине, као и на порталу Владе Републике Српске, на страници Министарства просвјете и културе: www.vladars.net.

Изузетно успјешним студентима сваке године доступна је стипендија Фонда „Др Милан Јелић”. Овај фонд додјељује стипендије талентованим студентима додипломских и послиједипломских студија, тј. студентима I, II и III циклуса високог образовања, у земљи и иностранству. Конкурс за додјелу ових стипендија расписује се крајем октобра сваке године. За више информација можете посјетити веб-страницу Фонда: www.fondmilanjelic.org.

Поред ових стипендија, студентима су на располагању тзв. општинске стипендије, које својим студентима додјељују градске или општинске власти.