На Универзитету у Бањој Луци од школске 2007/08. године почела је примјена болоњског процеса у настави на свим студијским програмима. Усвојен је тростепени систем студија и уведен ECTS систем вредновања предмета и укупног оптерећења студента (European Credit Transfer System).

Да би се олакшао студиј и повећала пролазност студената, у наставне планове су уведени  једносеместрални предмети, а испитивање студената се обавља по дијеловима, у облику колоквија, тестова, семинарских радова, израде пројектних задатака, итд.

Студијски програми подијељени су на академске године и семестре. У складу са принципима ECTS-а, обим студијског програма износи 60 ECTS бодова у једној студијској години, односно 30 ECTS бодова у једном семестру. Један бод изражава радно оптерећење студента у износу од 30 часова рада. Број бодова за поједини предмет одређује се према броју часова наставе (теоријске или практичне, вјежбе, семинари и слично) и времена за учење код припреме за провјеру знања и оцјењивање (тестови, колоквијуми/писмене провјере знања, завршни испити).

Студије I циклуса на академским студијским програмима трају најмање три, а највише четири академске године. Изузетак  су студије медицине, стоматологије и фармације које се изводе као интегрисане студије, те обухватају I и II циклус студија и трају шест (медицина и стоматологија), односно пет година (фармација).

Студије I циклуса  у трајању од три академске године вреднују се са 180 ECTS бодова, студије у трајању од четири академске године вреднују се са 240 ECTS бодова, студије коју трају пет академских година вреднују се са 300 ECTS бодова, а студије које трају шест година вреднују се са 360 ECTS бодова.

Више информација можете пронаћи у документу :

 

Правила студирања на I и II циклусу студија.