IDНазив предмета Семестар ECTS П+В
1. семестар
1Савремене лингвистичке теорије152+2
2Савремене књижевне теорије152+2
3Академско писање152+2
4,5,6.Изборни предмети (бирају се 3 предмета): 152+2
Женски ликови у дубровачкој и ренесансној поезији
Компаративна имагологија
Историјска граматика
Иманентне поетике
Сакрални књижевни стил
Усмени текст у контексту
Човјек средњовјековне књижевности
2. семестар
7Ужа научна област 2104+0
8Студијски истраживачки рад 25
9Завршни рад 215