Радмило Маројевић | Редовни професор Руски језик

 

Образовање: Филолошки факултет 1972, Београд и Факултет политичких наука 1973, Београд
магистеријум 1974, Филолошки факултет у Београду
докторат 1980, Филолошки факултет у Београду
Избори у звање: редовни професор за Руски језик (Филолошки факултет у Београду), редовни професор за Историју руског језика и за Синтаксу руског језика (Филозофски факултет у Нишу), редовни професор за Руску књижевност (Паневропски универзитет АПЕИРОН у Бањој Луци)

Телефони: + 387 65 591 966, + 382 68 295 924, + 381 65 47 824 19
radmilo@mail.ru
Консултације послије предавања (гостујући професор)

Сфера интересовања: Бави се русистиком, србистиком и палеославистиком (историја језика, творба речи, ономастика, компаративно-историјска и конфронтативна лингвистика, старославенски и староруски језик, граматика, теорија превођења).

 

Изабране књиге:

 1. Пе­тар II Пе­тро­вић-Ње­гош. Гор­ски ви­је­нац. Кри­тич­ко из­да­ње. Тек­сто­ло­ги­ја. Ре­дак­ци­ја и ко­мен­тар Рад­ми­ло Ма­ро­је­вић. Под­го­ри­ца: ЦИД, 2005.
 2. Пе­тар II Пе­тро­вић-Ње­гош. Луча микрокозма. Кри­тич­ко из­да­ње. Тек­сто­ло­ги­ја. Ре­дак­ци­ја и ко­мен­тар Рад­ми­ло Ма­ро­је­вић. Под­го­ри­ца: ЦИД – Цетиње: Narodni muzej Crne Gore, 20
 3. Рус­ская грам­мати­ка: Со­п­оста­витель­ная грам­мати­ка рус­ско­го и серб­ско­го язы­ков с исто­ри­че­ски­ми ком­мента­риями. В двух то­мах. Том I– II. Тип­о­ло­гия. Фо­но­ло­гия. Мор­фо­ло­гия име­ни / Рад­ми­ло Ма­ро­е­вич. Бања Лука: Pan­ev­rop­ski univerzitet Apeiron Banja Luka, 2015. [Прво изд. Москва–Београд, 2001].
 4. Старославенске студије/ Рад­ми­ло Ма­ро­је­вић. Бања Лука: Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka, 2015. [Прво изд. Крагујевац–Београд, 2000].
 5. Лингвистика и поетика превођења (међусловенски превод)/ Рад­ми­ло Ма­ро­је­вић. Бања Лука: Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka, 20 [Прво ауторизовано изд. Београд, 1989].
 6. По­се­сив­не ка­те­го­ри­је у ру­ском је­зи­ку (у сво­ме исто­риј­ском раз­вит­ку и да­нас) / Рад­ми­ло Ма­ро­је­вић. Бања Лука: Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka, 2015. [Прво изд. Београд, 1983].
 7. По­се­сив­не из­ве­де­ни­це у ста­ро­ру­ском је­зи­ку: Ан­тро­по­ним­ски си­стем. То­по­­ни­ми­ја. Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве“/ Рад­ми­ло Ма­ро­је­вић. Београд [= Бања Лука]: Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka, 1985 [= 2015]. [Прво изд. Београд, 1985].
 8. Oснoвни рускo-српски рeчник (приручник за ученике, студенте и настав­нике) / Радмило Ма­рој­е­вић = Русско-сербский учебный словарь / Радмило Ма­ро­е­вич. Бања Лука: Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka, 2016. [Прво изд. Москва–Београд, 1985].
 9. Српски језик данас. Бања Лука: Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka, 2016. [Прво изд. Београд, 2001]
 10. Сербскiя пѣсниАлександра Востокова / Радмило Маројевић. Бања Лу­ка: Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka, 2017. [Прво изд. Горњи Милановац, 1987].
 11. Ћирилица на раскршћу векова: Огледи о српској етничкој и културној самосвести. Горњи Милановац, Дечје новине – Београд, Српски фонд словенске писмености и словенских култура, 1991.
 12. Нови Рат за српски језик и правопис: Лингвистички огледи из фонологије и ортографије. [Зборник радова]. Београд: Требник – Подгорица: Унирекс, Бања Лука: Media centar Прелом, 2001.
 13. Српска политика о етносу, језику, књижевном стандарду и писму /Рад­ми­ло Ма­ро­је­вић. Бања Лука: Арт принт, 201
 14. Grаmаtikа ruskоg jеzikа / Radmilo Marojević. Devetо izdanје. Bеоgrаd, Zаvоd zа udžbеnikе, 2013. . [Прво изд. Београд, 1983]

 

Предмети:

 • Историја руског језика са старославенским језиком
 • Конфронтативна граматика и лекискологија руског и српског језика
 • Теорија превођења и версификација
 • Стара руска књижевност
 • Његошева поетика и текстологија