Мијана Кубурић Мацура | Доцент (Специфични језици – српски језик)

Образовање: основне студије 2001. Бања Лука, магистарске студије 2005. Бања Лука, докторат 2014. Бања Лука

Телефон: + 387 51 34 01 20
mijana.kuburic-macura@flf.unibl.org
Консултације: четвртак 17.30–19.00
Кабинет бр. 18

Сфера интересовања: синтакса српског језика

 

Изабране књиге и радови: Прилози са концесивном семантиком у романима Меше Селимовића (Зборник радова са научног скупа “Наука и евроинтеграције”, књига 10, том 2, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2016, 275–286); Релативне клаузе са концесивном семантиком у савременом српском језику (Пловдивски университет Паисий Хилендарски, Научни трудове, том 53, књ.1В, 2015, 106–114); Практикум с рјешењима из синтаксе српскога језика (коаутор) (Филолошки факултет, Бања Лука, 2014); Развој зависносложених реченица у говору предшколске дјеце (коаутор) (Филозофски факултет, Бања Лука, 2012), Исказивање концесивности предикатским апозитивом у савременом српском језику (Зборник радова са научног скупа „Научна и духовна утемељеност друштвених реформи – Границе естетског и идеолошког у књижевности и језику“, Филозофски факултет, Бања Лука, 2011, 23−33); Синтаксичке концесивне јединице у Андрићевим приповијеткама из грачког опуса (Зборник радова са симпозијума „Андрићев грачки опус: културно-историјски, књижевни и језички аспекти“, Институт за славистику Универзитета у Грацу, Грац, 2009, стр. 361−377); Конкурентска средства у изражавању пропратнооколносног значења у савременом српском језику (Зборник радова са научног скупа „Култура и образовање“, Филозофски факултет, Бања Лука, 2006, стр. 217−238); Конструкција без + N(Gen) у функцији исказивања прoпратне околности у савременом српском језику (Српски језик, X/1–2, Београд, 2005, 563−576).

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: